engineered to win

g500-B + MF伞齿轮减速电机

g500-B + MF伞齿轮减速电机

类型 减速电机
产品详情

高效的伞齿轮减速电机是一种紧凑、性能强大的驱动单元,并在变频器上针对120 Hz运行进行了优化。

伞齿轮减速机的采用使它们具备允许的径向力高、减速比分布密、侧隙小等优点。

产品亮点

  • 高效型直角减速机采用紧凑型设计

  • 市场标准轴尺寸和标准化法兰

  • 可与i510 cabinet、i550 cabinet和i550 protec变频器结合使用

技术数据及功能

技术数据
0.55 ... 22 kW
8 ... 4300 Nm
最大减速比:i=2935
版本
2级、3级和4级


Address/地址: 中国上海·浦东新区·东方智谷                            Tel/联系电话: +8621-52272161                                      Mail/邮箱: nakunying@foxmail.com