engineered to win

斜齿轮减速机g500-H

斜齿轮减速机g500-H

类型 减速机
产品详情

坚固耐用的斜齿轮减速机以其高容许径向力、高分布密度减速比和小齿隙脱颖而出。

产品亮点

  • 尺寸/转矩的精细调整,使机器适应性达到最佳状态

  • 市场标准轴尺寸和标准化法兰,便于机器连接

  • 高效

技术数据及功能

技术数据
3 ... 14000 Nm
0.12 ... 55 kW
最大减速比:i=3240
版本
2级、3级和4级


Address/地址: 中国上海·浦东新区·东方智谷                            Tel/联系电话: +8621-52272161                                      Mail/邮箱: nakunying@foxmail.com